:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองห้องเรียนห้องประชุม Online มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตค่ะ ::

หน้าแรก
รายละเอียดห้อง
แผนผังห้อง
ผลการจอง
รายการที่ต้องรับรองการจอง
เข้าสู่ระบบ
คู่มือการใช้งานระบบ

 
 
แนะนำระบบจองห้องเรียนห้องประชุม Online
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
      ระบบจองห้องเรียนห้องประชุมฯ  พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต   ในการขอใช้บริการ เพื่อการเรียนการสอน การประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ
           ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ    เกิดความยุติธรรมในการจัดสรรห้องเรียน  ห้องประชุมให้แก่ผู้ใช้บริการผู้พัฒนาระบบฯ ได้จัดให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดห้องเรียน/ห้องประชุมคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ สื่อการ-เรียนการสอนประจำห้องเรียน  และสามารถตรวจสอบตารางเวลาใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน